Dienstverlening

Conveno biedt specifieke dienstverlening op het gebied van managementdevelopment, persoonlijke ontwikkeling en trainingen. Daarnaast is het mogelijk maatwerk te leveren, passend bij de vraag vanuit uw organisatie. U kunt vrijblijvend uw vraag aan ons voorleggen.

Persoonlijke ontwikkeling

Heroriëntatie

Een medewerker die zich wil of moet herbezinnen op de bestaande arbeidssituatie of loopbaan, reflecteert met de professional van Conveno op de vraag: doe ik wel wat ik eigenlijk wil? Intensieve gesprekken gaan over functioneren, capaciteiten, eigen ervaringen en de reacties van de omgeving.

Resultaat: degene die wordt begeleid ontdekt de eigen passie en wat hij echt wil gaan doen. Zelf of samen met de HRM-adviseur bekijkt hij de mogelijkheden in de eigen organisatie of daarbuiten.

Verzuimbegeleiding

Verzuim kan veel oorzaken hebben: ziekte, onvrede op het werk, conflicten of onvoldoende functioneren. In individuele gesprekken worden de onderliggende oorzaken van het verzuim achterhaald. De medewerker krijgt hulp bij het ontdekken wat hij of zij nodig heeft om weer optimaal te functioneren.

Resultaat: een grotere mentale inzetbaarheid, toegenomen betrokkenheid op het werk en betere motivatie. Zo kunnen werknemers al binnen zeven gesprekken weer (gedeeltelijk) inzetbaar zijn voor het bedrijf.

Persoonlijkheidstesten

Conveno is een samenwerking aangegaan met enkele gerenommeerde testbureaus om gepatenteerde persoonlijkheidstesten af te nemen. Deze waardevolle meetinstrumenten geven de gedragsstijl van mensen weer ten aanzien van werk. De testresultaten kunnen worden ingezet bij begeleiding van werkgerelateerde problemen, loopbaanontwikkeling, re-integratie, selectie en outplacement.

Training van Hoog Sensitieve Personen

Een gesprekkenreeks met een functioneringsadviseur van Conveno is de aanzet om zichzelf te herkennen en erkennen. Conveno focust in de gesprekken op het onderscheid tussen wat de HSP-er wil en voelt en wat hij dénkt dat de omgeving van hem verwacht.

Conveno traint HSP-ers om beter te functioneren op het werk en in hun sociale leven. Dat doet de adviseur van Conveno door te trainen op:

 • inzicht verkrijgen in de invloed van de eigen hoogsensitiviteit op de werkzaamheden en de sociale werkomgeving;
 • omgaan met verwachtingen en verantwoordelijkheden;
 • omgaan met sociale codes;
 • prioriteiten stellen en focus bepalen;
 • functioneren in een groep;
 • indien van toepassing: inzicht geven in de burn-out.
Resultaat van de training

Het meetbare resultaat na de training is een beter functionerende medewerker in een beter functionerend team, minder ziekte-uitval en praktische handvatten om gebruik te maken van de specifieke kwaliteiten van de hoogsensitieve medewerker.

Training leidinggevenden in de omgang met hoogsensitieve medewerkers

Conveno leert de leidinggevende een HSP-er te (h-)erkennen en deze vervolgens aan te sturen en de link te leggen met teamprocessen. In de training krijgt de leidinggevende handvatten om op een meer effectieve manier met de hoogsensitieve medewerker om te gaan, zoals: helderheid in de communicatie, omgaan met complimenten en bevestiging, omgaan met omgevingsfactoren op het werk, sturen op hoofd- en bijzaken, omgaan met heftige emotionele reacties.

Hoogsensitiviteit is geen handicap maar een gave!

Hoogsensitiviteit levert op het werk soms struikelblokken op. Maar wie het kan hanteren, heeft een bijzondere gave. Hooggevoeligheid van medewerkers heeft positieve kanten die op het werk juist extra kunnen worden benut. Met kennis, de juiste bejegening en een passende werkomgeving hebben hoogsensitieve medewerkers:

 • vanwege hun perfectionisme een verantwoordelijke werkhouding;
 • een sterke loyaliteit en binding met het bedrijf;
 • een antenne om situaties en mensen intuïtief aan te voelen en van daaruit te werken;
 • een sterke gerichtheid op anderen: zij kunnen ruimte bieden aan anderen om te floreren en zich te ontwikkelen;
 • een voorsprong in zorgende functies zoals coach, maatschappelijk werkende, verpleegkundige.
Resultaat van de training

Het meetbare resultaat na de training van een leidinggevende is dat deze de hoogsensitieve teamleden beter kan aansturen en een beter functionerend team kan leiden door gebruik te maken van deze bijzondere eigenschap.

Management development

Individuele coaching op managementniveau

De manager die wil reflecteren op de wijze van leidinggeven, de eigen loopbaan, ambities en de balans tussen werk en privé, vindt in de professional van Conveno een betrouwbare sparringpartner.

Resultaat: reflecteren in vertrouwen geeft inzicht en ordening. Het doet de eigen passie en motivatie ontdekken. Het geeft zicht op de eigen mogelijkheden om meer invloed uit te oefenen op het welbevinden en functioneren in werk en persoonlijk leven.

Teamanalyse

Conveno begeleidt teams op hoger- of academisch niveau om de samenwerking te optimaliseren. Elk bestaand team kent ingesleten gewoonten en vanzelfsprekendheden. Bewustwording van ieders eigen houding en het doorbreken van patronen werkt verfrissend en vitaliserend. Conveno neemt het team onder de loep met een driefasentraject. De eerste fase bestaat uit een aantal individuele gesprekken met elk teamlid. De tweede fase is een scherpe analyse van ieders positie in het team en fase drie is een advies waar het team aan gaat werken. Zo biedt Conveno begeleiding bij het herpositioneren van teamleden en het opruimen van eventuele barrières.

Resultaat: ieder kent zijn eigen kwaliteiten en rol in het team. Groepsprocessen zijn duidelijk en helder is hoe de teamleden zich tot elkaar verhouden. Een soepeler functionerend team is het resultaat.

Gespiegelde hiërarchieën

De hiërarchie in een organisatie wordt vaak vergeleken met een apenrots. Het menselijk gedrag binnen die hiërarchie wordt grotendeels bepaald door iemands positie op die rots. Uw taak als leidinggevende is om het leven er leefbaar te houden. Maar er is nog een rots.

Het volgende voorbeeld maakt dat duidelijk. Eén van uw medewerkers is een vakman eerste klas. Kundig. IJverig. Loyaal aan het bedrijf. Maar moeilijk te peilen en lastig aan te sturen. Schijnbaar nauwelijks geïnteresseerd in de structuur van uw bedrijf. U zou beter met hem samenwerken als u hem beter begreep. Maar weet, dat hij op een andere rots zit dan u, de rots van de inhoud.

Op de apenrots van de hiërarchie reageren mensen min of meer voorspelbaar, omdat ze vanuit gelijke drijfveren handelen. Daar gaat het om macht, machtsuitoefening en gevoel voor eigenwaarde. Op die andere rots, die van de inhoud, handelen mensen ook voorspelbaar, maar wel anders dan op de rots van de macht. Op de rots van de inhoud gaat het om inhoud, kennis en sensitiviteit. Op de apenrots van de macht zit de hoogste leidinggevende aan de top, op de apenrots van de inhoud is dat de inhoudelijk sterkste. Niettemin vormen die gespiegelde rotsen één organisatie.

Het is goed te weten hoe dat allemaal zit met die twee apenrotsen. Conveno heeft daarom een overzichtelijke brochure van gemaakt.

Bestuurlijke oriëntering

In de gespreksvoering staan drijfveren, gedachten en beslissingsoverwegingen van de individuele bestuurder centraal. De gespreksvoering richt zich op de onbewuste processen.

Casuïstiek kan worden besproken en geanalyseerd, evenals urgente zaken in een periode van transitie, fusie of wijziging van de organisatiestructuur. Een bestuurder die zich wil bezinnen op de bestaande positie of loopbaan, reflecteert in alle rust met de specialist van Conveno als betrokken, objectieve buitenstaander.

Resultaat: inzicht in de rol en positie als bestuurder; het optimaal benutten en vergroten van de eigen bestuurlijke kwaliteiten; bewustwording van de eigen passie en ambitie.

Zonder twijfel geen keuze

Bekijk de overzichtelijke brochure.

Leidersprofielen

Bekijk de overzichtelijke brochure.

Trainingen

Coachingsvaardigheden voor leidinggevenden en medewerkers HR

De trainer van Conveno houdt een intakegesprek met iedere deelnemer, waarin bekeken wordt wat de persoonlijke leervraag is. De deelnemer leert bij zichzelf te blijven, waardenvrij en respectvol vragen te stellen, leert zelfreflectie tijdens een gesprek in te zetten in de feedback naar de gesprekspartner.

Resultaat: de deelnemer is een betere vragensteller geworden, kan aansluiten bij de beleving van de gesprekspartner, analyseren en duidelijkheid scheppen. Hij kan begeleiden bij het maken van keuzes en bedenken van oplossingen.