Algemene voorwaarden

 1. Conveno B.V. is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid, verder ook te noemen "Conveno".
 2. Onder "de adviseurs" worden verstaan de adviseurs behorende tot Conveno B.V.
 3. De "cliënt" is de contractspartij van Conveno.
 4. Het "honorarium" is de financiële vergoeding, exclusief BTW, die Conveno ter zake van de uitvoering van de opdracht bij de cliënt in rekening brengt, op basis van het in art. 23 van deze algemene voorwaarden bepaalde.
 5. De “diensten” zijn alle door Conveno aan de cliënt geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Conveno ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, daaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt worden verricht.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Conveno aan de cliënt en op alle overeenkomsten tussen Conveno en de cliënt.
 7. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen door partijen uitsluitend worden ingeroepen wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 8. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
 9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door Conveno is aanvaard.
 10. Een wijziging van of aanvulling op de overeenkomst, van welke aard of omvang dan ook, komt slechts tot stand nadat deze door Conveno is aanvaard.
 11. Partijen kunnen de overeenkomst slechts opzeggen in geval van gewichtige redenen, zulks met inachtneming van artikel 413 lid 1 en artikel 413 lid 2 BW. Opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gedaan.
 12. Conveno heeft jegens de cliënt geen resultaatsverplichting doch uitsluitend een inspanningsverplichting.
 13. Iedere opdracht aan Conveno wordt geacht te zijn verleend aan Conveno B.V., dat wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat de opdracht wordt uitgevoerd door een adviseur van Conveno dan wel dat deze wordt uitgevoerd door anderen werkzaam voor Conveno of door derden in opdracht van Conveno met inbegrip van onderlinge afstemming, waarneming en samenwerking van de adviseurs. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 14. Alle ter zake van de overeengekomen diensten benodigde gegevens en documenten worden door de cliënt op eerste verzoek en tijdig aan Conveno verstrekt.
 15. Wanneer de cliënt gedurende de looptijd van de overeenkomst keuzes maakt of beslissingen neemt die van invloed zijn op de overeengekomen diensten, komen de gevolgen van deze keuzes of beslissingen volledig voor rekening en verantwoording van de cliënt.
 16. De cliënt kan geen aanspraak geldend maken tegen vroegere of huidige aandeelhouders of bestuurders van Conveno B.V., dan wel tegen medewerkers van deze rechtspersoon, dan wel tegen hun erfgenamen.
 17. Derden kunnen in het geheel geen rechten of aanspraken ontlenen aan de door of namens Conveno en de adviseurs verrichte werkzaamheden.
 18. Bij de keuze van in te schakelen derden zal door Conveno de nodige zorgvuldigheid worden betracht.
 19. Conveno is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Conveno is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te accepteren.
 20. Conveno is niet aansprakelijk voor de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
 21. De aansprakelijkheid van Conveno en de adviseurs voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het uitvoeren van een overeenkomst dan wel het verrichten van diensten is beperkt tot een bedrag van EURO 3.000,-. In geval van opzet of grove schuld van één of meer adviseurs van Conveno, gelden de hiervoor in dit artikel omschreven beperkingen niet. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Conveno aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door Conveno bij de uitvoering van een overeenkomst dan wel het verrichten van diensten gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 22. Alle aanspraken jegens Conveno vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen één jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende diensten.
 23. Het door Conveno aan de cliënt in rekening te brengen honorarium zal worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het door Conveno gehanteerde meest recente standaarduurtarief. Afwijkingen van het standaarduurtarief dan wel van de berekeningswijze kunnen met cliënt worden overeengekomen, mits deze schriftelijk zijn vastgelegd en bevestigd. Het standaarduurtarief kan worden verhoogd door vermenigvuldiging met een factor die afhankelijk is van de ervaring of het specialisme van de uitvoerend adviseur, het financiële belang of de mate van spoedeisendheid. Door Conveno ten behoeve van de cliënt betaalde kosten zullen afzonderlijk en onmiddellijk in rekening worden gebracht. Daarnaast zal een door Conveno jaarlijks vast te stellen percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti, telefoon,- fax,- en kopieerkosten. Conveno is steeds gerechtigd aan de cliënt de betalingen van (aanvullende) voorschotten te verlangen. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 24. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is Conveno steeds gerechtigd tot aanpassing van het standaarduurtarief aan zich voordoende prijs- en kostenontwikkelingen.
 25. Het tijdverlies dat Conveno lijdt als gevolg van niet tijdig afgezegde gespreksafspraken komt ten laste van de cliënt, behoudens in geval van overmacht. Een gespreksafspraak is niet tijdig afgezegd wanneer de afzegging niet minimaal 48 uur tevoren heeft plaatsgehad.
 26. De door Conveno verzonden declaraties dienen, zonder beroep op opschorting of verrekening en zonder aftrek of korting, binnen 10 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is er vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
 27. Indien Conveno over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een cliënt die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten belope van ten minste 15% van de desbetreffende vordering, vermeerderd met de verschotten, ten laste van de cliënt.
 28. De modellen, technieken, instrumenten en software welke door Conveno zijn gebruikt in het kader van de overeenkomst met de cliënt, zijn en blijven eigendom van Conveno. Openbaarmaking daarvan kan derhalve uitsluitend geschieden na vooraf verkregen uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Conveno.
 29. De van Conveno ontvangen gegevens, documenten en stukken mogen door cliënt uitsluitend worden vermenigvuldigd ten behoeve van eigen gebruik of gebruik in de eigen organisatie.
 30. Op de rechtsverhouding tussen Conveno en haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.